Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Nào cùng học mà chơi với Đậu Lém

Hình ảnh các bê-bi đang chơi Đậu Lém. Ảnh của anh Kim Tuấn

Dành nhau muốn tuột quần rồi mà tụi nó không cho con chơi!

Ráng lên, ráng lên, sắp qua vòng này rồi!

1 nhận xét: